წესები და პირობები

1. ხელშეკრულების საგანი და ძირითადი პირობები:
 
დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი მომსახურებას უწევს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით (შემდგომში „მომსახურება“).
 
მომსახურების დეტალური აღწერილობა:
 
 • დამკვეთი უკვეთავს მომსახურების შემსრულებელს მის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ პროდუქციიდან სასურველს, ხოლო შემსრულებელი უწევს მომსახურებას, რომელიც მოიცავს დამკვეთის მიერ მითითებული პროდუქციის შეძენას და შემდგომ დამკვეთისათვის მიწოდებას ან/და სხვა ფორმით გადაცემას, იმ პირობების მიხედვით, რაც მითითებული იქნება myshoes.ge-ს ოფიციალური ვებ გვერდზე კონკრეტული პროდუქტის/ნივთის შესახებ ინფორმაციაში.
 • შეკვეთა შეიძლება განხორციელდეს როგორც myshoes.ge-ს ოფიციალური ვებ გვერდზე შექმნილი ანგარიშიდან, ასევე myshoes.ge-ს ავტორიზებული სოციალური ქსელის მეშვეობით და სატელეფონო ზარის განხორციელებით.
 • ვებ გვერდზე შეთავაზებული მომსახურებებიდან დამკვეთი თავად ირჩევს მომსახურების ტიპს myshoes.ge-ს მიერ შეთავაზებული და სასურველი პირობებით და შესაბამისად არჩეული მომსახურების ტიპის მიხედვით ახდენს ანგარიშსწორებას.
 • შემსრულების ოფიციალურ ვებ გვერდზე პროდუქციის შესახებ  განთავსებული ინფორმაცია არის ზოგადი სახის, რომელიც მოწოდებულია პარტნიორი კომპანიების მიერ ან/და ზოგადი მახასიათებელი (მაგ: ზომა), რომელიც ასახულია ნივთზე მწარმოებლის მიერ და რომლის სიზუსტეზეც გარანტიას ვერ გასცემს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შემსრულებელი. ასევე სხვადასხვა ტექნოლოგიის სხვადასხვა აუდიო/ვიდეოვიზუალური აღქმიდან გამომდინარე მომსახურების შემსრულებელი კომპანია გარანტიას არ იძლევა მის ვებ გვერდზე განთავსებული პროდუქციის მახასიათებლის ფერთა გამაზე, რომელიც შესაძლებელია დამკვეთის ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე განსხვავებული ფერთა გამით ხასიათდებოდეს და შესაბამისად იყოს განსხვავებულად აღქმადი.

შეკვეთის განხორციელება:

 • დამკვეთი არჩევს პროდუქციას და მისთვის სასურველ კონკრეტულ მახასიათებელს (ზომას/ფერს) და ნიშნავს მას. იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთა განხორციელდება სოციალური ქსელის ან სატელეფონო ზარით, დამკვეთი ზუსტად აწვდის ინფორმაციას მომსახურების შემსრულებელს. 
 • აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ myshoes.ge იცავს თქვენ მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედების კონფიდენციალურობას, რომელიც ეხება myshoes.ge-სთან ურთიერთობას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მესამე პირებს არ გადასცემს აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ის, რომ myshoes.ge-სთან მიმართებაში კონკრეტულად ანგარიშის მფლობელი/დამკვეთი იყოს საკონტაქტო პირი.
 
2. მიწოდების ვადები:
 
 • myshoes.ge უზრუნველყოფს თქვენი პროდუქციის მიწოდებას უფასოდ თბილისის და რუსთავის მასშტაბით. საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ინდივიდუალურად, წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე.
 • myshoes.ge უზრუნველყოფს თქვენი პროდუქციის მიწოდებას 24 საათის განმავლობაშ თბილისის და რუსთავის მასშტაბით. საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ინდივიდუალურად, წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე.
 
3.  მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები:
 
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მთლიანი ღირებულება და მისი გადახდის წესი (ოდენობები/ავანსი/მთლიანი გადასახადი) განისაზღვრება ყოველი ინდივიდუალური შემთხვევებისთვის და მითითებულია პროდუქციის მახასიათებლებთან ერთად, რომელიც მოიცავს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.
 • გადახდა წარმოებს ონლაინ, ბარათის მეშვეობით და ადგილზე, პროდუქციის მოწოდებისას. (როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე ბარათით)
 
4. მხარეთა ვალდებულებები:
 
შემსრულებელი ვალდებულია:
 
 • დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა და  ვადა ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად.
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიხედვით მიაწოდოს დამკვეთს მის მიერ შეკვეთილი პროდუქცია ვებ გვერდზე/სოციალური ქსელში განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისად და შეკვეთის პირობების თანახმად, (იგულისხმება ზომა, რაოდენობა, ფერი ) რომლის ღირებულებაც სრულად გადაუხადა შემსრულებელს.
 • აცნობოს დამკვეთს უშუალოდ განხორციელებული შეკვეთასთან დაკავშირებული მომსახურების შეფერხების/ხარვეზის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში თუ შემსრულებელი შეკვეთის განხორციელებიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში არ აღმოფხვის ხარვეზს, ან არ უზრუნველყოფს ნივთის მიწოდებას დამკვეთისათვის, შეკვეთა გაუქმებულად ითვლება. 
 
დამკვეთი ვალდებულია:
 
 • დროულად მოახდინოს ანგარიშსწორება შემსრულებელთან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად და შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით დადგენილი ყველა პირობა ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად.
 • შეკვეთის განხორციელებისას მიაწოდოს მომსახურების შემსრულებელს დეტალური ინფორმაცია მომსახურების ტიპის და სასურველი ნივთის/პროდუქციის შესახებ, რომლის მიხედვითაც განხორციელდება მომსახურება.
 • დაუყოვნებლივ აცნობოს წერილობით ან/და სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით ნივთის ნაკლის შესახებ მომსახურების შემსრულებელს ნივთის მიწოდებიდან 1 (ერთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
 • დაუბრუნოს მისთვის გადაცემული ნივთი მომსახურების შემსრულებელს იმ შემთხვევაში თუ ნივთი ნაკლიანია ან/და სავსებით განსხვავდება მახასიათებლებით დამკვეთის წერილობითი ან/და წინამდებარე წესების მიხედვით განხორციელებული შეკვეთისგან, რომლის შემთხვევაშიც შემსრულებელი ახლიდან შეუკვეთავს დამკვეთის სასურველ ნივთს. აღნიშნულ შემთხვევაში წინამდებარე წესების მიხედვით შეკვეთას შემსრულებელი ახორციელებს თავისი ხარჯების და დამატებით გონივრულ ვადებში. იმ შემთხვევაში თუ ვერ განხორციელდა ხელახალი შეკვეთა შემსრულებლის მხრიდან, შემსრულებელი დაუბრუნებს დამკვეთს მის მიერ ნივთის შეკვეთასთან დაკავშირებით გაწეულ თანხებს.
 • შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა პირობა იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ვებ გვერდის მეშვეობით მომსახურების შემსრულებელს მოსთხოვს/შეუკვეთავს მომსახურების შესრულებას, რაც ავტომატურად დამკვეთის თანხმობად ითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე.
 • იმ შემთხვევაში თუ  მომსახურების შესრულებასთან დაკავშირებით გარკვეულ ხარვეზს/შეფერხებას ექნება ადგილი, რომელსაც მომსახურების შემსრულებელი აცნობებს დამკვეთს, დამკვეთს აქვს თმენის ვალდებულება იმ ვადით, რა ვადაც გათვალისწინებულია შემსრულებისათვის წინამდებარე წესების მიხედვით, რათა აღმოფხვრას პრობლემა.
 • ჩაიბაროს თავისივე შეკვეთის მიხედვით შემსრულებლის მიერ მიწოდებული ან/და გადაცემული ნივთი და არ დაარღვიოს წინამდებარე წესებით გათვალისწინებული ვადები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნივთის და გადახდილი თანხის საკუთრების უფლება შესაძლოა გადავიდეს შემსრულებელთან ხელშეკრულებაში მოცემული პუნქტების მიხედვით.
 • იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი ნივთს დაუბრუნებს შემსრულებელს, ვალდებულია დაუბრუნოს იგივე მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც იგი მიიღო შემსრულებლისგან.
 
შემსრულებელი უფლებამოსილია:
 
 • მოსთხოვოს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელი იქნება მომსახურების გაწევისათვის.
 • იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი დაარღვევს ანგარიშსწორების ვადებს, არ გადასცეს ნივთი  დამკვეთს სანამ არ იქნება გადახდილი მომსახურების სრული ღირებულება.
 • წაშალოს, შეცვალოს, დაამატოს ვებ გვერდზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის მომხმარებელთა კომენტარები/პოსტები, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით და დამკვეთის გაფრთხილების გარეშე.
 • დაამუშავოს ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის დროს და მომსახურების გაწევისას მიღებული პერსონალური მონაცემები.
 
დამკვეთი უფლებამოსილია:
 
 • მომსახურების გაწევისას მოითხოვოს მომსახურების სტატუსი.
 • მოსთხოვოს მომსახურების შემსრულებელს დაზიანებული ან/და ნაკლის მქონე ნივთის ახლით შეცვლა დამკვეთიისთვის კურიერის საშუალებით მიწოდებიდან 1 (ერთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ კი მომსახურების ნაკლოვანი შესრულება/ ნაკლიანი ნივთის მიწოდება გამომდინარეობს მომსახურების შემსრულებლის ბრალიდან. *ნაკლოვანი შესრულება მომსახურების შემსრულებლის მიერ – შემსრულებლის მიერ არასწორად ჩანიშნული ნივთის მახასიათებელი, მაგალითად როგორიც არის მისი ზომა, რომელიც მინიჭებული აქვს მწარმოებლის მიერ, დამკვეთის მიერ შეკვეთილი ნივთისგან განსხვავებული ნივთის შეკვეთა.

 

 
5. მხარეთა პასუხისმგებლობა:
 
 • მხარეების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობებს.
 • იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი ნივთს არ ჩაიბარებს მისი ჩაბარების შესაძლო თარიღიდან  1 (ერთი) თვის განმავლობაში, დამკვეთს არ უბრუნდება გადახდილი თანხა და ნივთი. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთს გადახდილი აქვს სრული ოდენობა და არ იბარებს ნივთს მისთვის ნივთის გადაცემის შესაძლო თარიღიდან 1 (ერთი) თვის განმავლობაში და არც უკავშირდება (ნებისმიერი ფორმით) შემსრულებელს აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, შემსრულებლის საკუთრებაში რჩება გადახდილი თანხაც და ნივთიც.
 
6. ფორს-მაჟორი:
 
 • მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისგან თუ კი შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებიდან გამომდინარე.
 • ფორს-მაჟორულ გარემოებად ითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი გარემოება, სიტუაცია, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით და მისი თავიდან აცილება შეუძლებელია (ნებისმიერი სტიქიური მოვლენა, გაფიცვები, ომები და ა.შ.).
 • ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომისას მხარეები ვალდებულნი არიან მიიღონ მათ ხელთ არსებული ყველა ზომა ასეთ გარემოებათა შედეგების აღმოსაფხვრელად.
 • ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომისას მხარეების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებამდე ან/და გაგრძელდება იმ ვადით, რა დროითაც გრძელდებოდა ფორს-მაჟორული გარემოებები, მაგრამ არა უგვიანეს 1 (ერთი) კალენდარული თვისა.
 
7.  ხელშეკრულების დამატებითი პირობები:
 
 • მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა გადაწყდება მოლაპარაკების გზით.
 • მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ნებისმიერი დავა  დარეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
 • წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერ საკითხთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ მიმოწერას აქვს იურიდიული ძალა. ნებისმიერი მიმოწერა შესაძლებელია განხორციელდეს ელექტრონულად ელ.ფოსტის ან/და სოციალური ქსელის და ფოსტის საშუალებით. აღნიშნული კომუნიკაციის დამადასტურებელი ჩანაწერები ინახება შემსრულებლის მიერ, რომელიც მიმართულია მხარეთა შორის მომავალში შესაძლო შექმნილი გარემოების შესახებ.
 • შემსრულებელი არ იძლევა მის ვებ გვერდზე განთავსებული პროდუქციის/ნივთების შესახებ გარანტიას. აღნიშნული არ გამორიცხავს ვებ გვერდზე განთავსებული ნივთების გარანტიას, რომელსაც შეიძლება გასცემდეს თავად ნივთის მწარმოებელი. 
 • იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი ნივთს დაუბრუნებს შემსრულებელს, ვალდებულია დაუბრუნოს იგივე მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც იგი მიიღო შემსრულებლისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსრულებელი არ დაიბრუნებს ნივთს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების თანახმად.
კალათა
სურვილების სია
კატეგორიები